Platforma Paygraff.com garantē tiesības jebkuram lietotājam atgriezt līdzekļus, ja viņš nav apmierināts ar saņemto pakalpojumu kvalitāti.

Paygraff.com atzīst lietotāja tiesības pārdomāt, pat ja viņa konts jau ir ticis papildināts, un atgriezt līdzekļus.

Līdzekļu atgriešana tiks izskatīta tikai tajā gadījumā, ja lietotājs pilnībā atbilst līdzekļu atgriešanas kritērijiem. Ja lietotājs neatbilst kādam no līdzekļu atgriešanas kritērijiem, Paygraff.com patur tiesības pēc saviem ieskatiem atteikt līdzekļu atgriešanas prasību.

Lai pieprasītu līdzekļu atgriešanu, lietotājam nepieciešams atsūtīt līdzekļu atgriešanas prasību iesnieguma formā uz Paygraff.com lietotāju atbalsta e-pastu: info@paygraff.com .

Ar mērķi izvairīties no ļaunprātīgas darbības, visi dati un informācija līdzekļu atgriešanai tiks rūpīgi pārbaudīti. Šādos gadījumos Paygraff.com var pieprasīt lietotājam uzrādīt noteiktus dokumentus, tajā skaitā personu apliecinošus dokumentus. Ja dokumenti vai informācija netiek sniegta 3 (trīs) dienu laikā pēc Paygraff.com pieprasījuma vai uz iesniegto dokumentu patiesuma aizdomu pamata Paygraff.com patur tiesības atteikt lietotāja pieprasījumu atgriezt līdzekļus.

Paygraff.com apņemas izskatīt lietotāja naudas atgriešanas iesniegumu iespējami īsākā termiņā. Atbildes laiks būs atkarīgs no iesniegumā norādītās informācijas. Paygraff.com apņemas informēt lietotāju par iesnieguma izpildes rezultātu.

Līdzekļu atgriešanas pieprasījums tiks apstiprināts vai noraidīts pēc rūpīgas izskatīšanas no Paygraff.com puses.

Līdzekļu atgriešana iespējama 14 dienu laikā kopš maiņas operācijas veikšanas.

Jebkuras komisijas maksas, kas radušās līdzekļu atgriešanas rezultātā, sedz klients. Šādas komisijas maksas tiks atskaitītas no atgriežamo līdzekļu summas.

www.megastock.com Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 515085080096
Проверить аттестат